010419

SKILL:
5 mins on DU practice
5 mins on push jerk progression

EMOM 21
Min 1: 5 hang power cleans + 5 push jerks
Min 2: 40 double unders/ 1 min of DU practice
Min 3: walking rest